Działalność naukowa
 
W ostatnich latach w Klinice realizowane były następujące wiodące tematy badawcze:
 • Epidemiologia depresji, zaburzeń odżywania się, oraz innych zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym.
 • Uwarunkowania oraz obraz psychopatologiczny zaburzeń odżywania się.
 • Rodzinne uwarunkowania zaburzeń z kręgu schizofrenii oraz zaburzeń odżywania się.
 • Leczenie zaburzeń odżywiania się.
 • Transgeneracyjny przekaz stresu pourazowego u ofiar Holocaustu.
 • Systemowa terapia rodzin.
 • Zagadnienia gender w terapii.
 • Nauczanie terapii rodzin z zastosowaniem technik multimedialnych.
 • Leczenie pacjenta psychosomatycznego przy pomocy terapii rodzinnej na terenie domu.
 • Specyfika terapii rodzin z przemocą i nadużyciem seksualnym
 • Terapia rodzinna pacjenta dziecięcego i młodzieżowego na terenie domu w percepcji rodziny.
 • Zagadnienia etyczne w psychiatrii i psychoterapii.
Priorytety badawcze Kliniki związane są z zagadnienia które stanowią z jednej strony znaczący i narastający problem kliniczny (zaburzenia depresyjne i zaburzenia odżywania się) jak i też związane są ze szczególnymi wyzwaniami leczniczymi i terapeutycznymi (psychoterapia, terapia rodzin, zagadnienia gender). Badania kliniki mieszczą się zarazem w nurcie nawiązującym do tradycji krakowskiej psychiatrii (stres pourazowy, zagadnienia etyczne w psychiatrii, psychoterapii, rodzinne uwarunkowania schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych).

Działalność naukowa finansowana jest z środków własnych Uczelni oraz grantów naukowych. W roku 2003 w Klinice realizowane są dwa programy finansowane przez KBN.

Klinika jest organizatorem cyklicznych konferencji poświęconych zaburzeniom odżywania się oraz współorganizatorem cyklu konferencji dotyczących systemowej terapii rodzin.

Wyniki badań realizowanych w Klinice są publikowane w czasopismach naukowych i referowane na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. W latach 2002-2003 pracownicy kliniki wygłosili 95 doniesień na konferencjach naukowych, opublikowali 75 publikacji w czasopismach oraz wydawnictwach książkowych.
 
Spis publikacji pracowników Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CMUJ za rok 2005

Prace oryginalne

1. Bomba J. Kwestia zła w psychiatrii. Horyzonty Wychowania 2005; 4:101—113. Evil issue in psychiatry.

2. Bomba J. Prävalenz von Depressionen und Zugang zur Behandlung in Polen. W: Leuzinger–Bohleber M., Hau S., Deserno H. (red.): Depression — Pluralismus in Praxis und Forschung. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht GmbH&Co. KG., 2005, s. 328—334.

3. Iniewicz G. Samoocena i jej związki z obrazem siebie dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną. Self–esteem and its relations with self–image in female adolescents suffering from anorexia nervosa. Psychiatria Polska 2005, t. XXXIX, nr 4, s. 719–729.

4. Iniewicz G.: Obraz siebie dziewcząt chorujących na anoreksje psychiczną. Self–image of female adolescents suffering from anorexia nervosa. Psychiatria Polska 2005, t. XXXIX, nr 4, s. 709–717.

5. Iniewicz G. Depression and self–esteem in female adolescents with anorexia nervosa. Bridging Eastern and Western Psychiatry, vol. II, no 1. 2004, 26–32.

5a. Iniewicz G., Józefik B. Working with eating disorders families with suicide attempts. Bridging Eastern and Western Psychiatry, vol. III no 1, 2005, 35–38..

5b. Józefik B., Wolska M. The context of referring to treatment and the course of family consultation vs. readiness to start family therapy. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2005, 4: 45–56.

6. Szwajca K. Transgenerational transmission of trauma in children of the Holocaust survivors resident in Poland. Bridging Eastern and Western Psychiatry, vol. II no 2, 2004.

7. Ślosarczyk M.: Czy psychiatria może stać się neuropsychiatrią? Can psychiatry become neuropsychiatry? Psychiatria Polska. T. XXXIX, Nr 2. 2005.239–247.

8. Ślosarczyk M.: Objawy neuropsychiatryczne jako przejaw infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Neuropsychiatric symptoms associated with infectious endocarditis. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005, nr 14 suplement, s. 33–36.

Prace przeglądowe

9. Bomba J. Relacja matka–dziecko a rozwój mózgu. Wszechświat 2005, 1–3:17–19. 10. Bomba J., Cichocki Ł. Czy neuroscience wyjaśnia efekty psychoterapii schizofrenii? Psychoterapia 2005, 2: 5–11. Do neuroscientific researches explain the effectivenes of psychotherapy?

11. Józefik B. Family therapy in Poland. Context. The magazine for family therapy and Systemic Practice in the UK 2005, 82: 15–17.

12. Józefik B.; Iniewicz G.: Za barierą głodu. On the other side of hunger. Psychologia w szkole, nr 3, 2005, s. 117–25.

13. Orwid M.: Model postępowania we wczesnej schizofrenii. The model of action in early schizophrenia. Wykład wygłoszony na XLI Zjeździe Psychiatrów Polskich, Warszawa 2004. Psychiatria Polska 2005, t. XXXIX, nr 5, str. 849 – 858.

Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych).

14. Bomba J., Cichocki Ł. Erklärt „Neurowissensschaft” den Heileffekte der Psychotherapie? Brennpunkte in der Psychiatrie, 28—30 April 2005, s. 37. 15. Bomba J., Józefik B., Widelska K., Izdebski R., Barbaro M., Pilecki M.: Tajemnica rodzinna w terapii rodzin. XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. Łódź 29.IX–01.X.2005, s. 11.

16. Izdebski R., de Barbaro M., Szaszkiewicz W., Szwajca K., Treger B.: Problemy prawne i organizacyjne wynikające z multiinstytucjonalnej opieki nad pacjentem dziecięcym i młodzieżowym. Legal and organizational problems resulting from multi–institutional care over child and adolescent patients. XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. Łódź 29.IX–01.X.2005, s. 32.

17. Józefik B., Pilecki M.: Stosunek do własnej seksualności pacjentek z zaburzeniami odżywania się oraz zaburzeniami depresyjnymi. Attitude of patients towards the own sexuality of patients with depression and eating disorders. XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. Łódź, 29.IX–01.X.2005, s. 38.

18. Józefik B, Pilecki M: Obraz rodzin w oczach pacjentek z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej oraz ich rodziców. Implikacje terapeutyczne. Perception of family relationships in anorexia and bulimia nervosa. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 22–25.09.2005. Żyć wspólnie. Oficyna Wydawnicza Impuls, s.288.

19. Józefik B, Pilecki M: Więzi w dwóch pokoleniach rodzin dziewcząt z rozpoznaniem anoreksji restrykcyjnej, bulimicznej, bulimii oraz depresji. Family bonding in two generations in anorexia and bulimia nerwowa and depression. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 22–25.09.2005. Żyć wspólnie. Oficyna Wydawnicza Impuls, s.289.

20. Józefik B., Pilecki M. Self image in eating disorders. 14th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry “Trauma – Attachment – Personality. Different Approaches, Different Paradigms. Book of abstract. Cracow, March 16th–19th, 2005, s. 21.

21. Pilecki M. Mechanizmy funkcjonowania dziecka nadpobudliwego i dziecka z ADHD Mechanisms of functioning of the hiperactive child and the child with ADHD. Konferencja dla Nauczycieli. Nadpobudliwość psychoruchowa i ADHD – Jak pomóc dziecku i jego rodzicom? Kraków, Wyższa Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 6 i 20 maja 2005.

22. Pilecki M. Hospitalizacja psychiatryczna w okresie rozwojowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Psychiatric hospitalization in the development period in the light of legal regulations. XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. Łódź, 29.IX–01.X.2005, s. 49.

23. Pilecki M. Anorexia nervosa – trauma of treatment. 14th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry “Trauma – Attachment – Personality. Different Approaches, Different Paradigms. Book of abstract. Cracow, March 16th–19th, 2005, s. 30.

Prace monograficzne

24. Gątarski J. Orwid M., Dominik M. The results of psychiatric and electroencephalographic examinations of 130 former prisoners of the Auschwitz–Birkenau concentration camp. W: Ryn ZJ (red.): Auschwitz survivors. Clinical –psychiatric studies. From „Medical Review — Auschwitz”, Kraków 2005: Przegląd Lekarski i Auschwitz–Birkenau State Museum Oświęcim, 157—164.

25. Izdebski R. Od psychoanalizy do socjoterapii. W: Augustyński A., Bukowski A. (red.): Między domem a ulicą. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży Kraków: 2005, s. 35–42.

26. Józefik B., Pilecki M. (red.): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. T.2. Treatment of anorexia and bulimia nervosa: approaches, methods, technics. Wydawnictwo PTP, Kraków 2005, ss. 125.

27. Józefik B.: Podejście narracyjne w systemowej terapii anoreksji psychicznej. Narrative approach in systemic therapy of anorexia nervosa. W: Józefik B, Pilecki M. (red.) leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: Podejścia, metody, techniki. T.2. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2005, s. 27–36.

28. Orwid M. Socio–psychiatric after–effects of imprisonment in the Auschwitz–Birkenau concentration camp. W: Auschwitz survivors. Clinical –psychiatric studies. From „Medical Review — Auschwitz”, red. Ryn Z.J., Kraków 2005: Przegląd Lekarski i Auschwitz–Birkenau State Museum Oświęcim, 57—68.

29. Orwid M., Pilecki M.: Zagadnienia etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego. Ethical dilemmas in psychotherapy of adolescence. W: Margasiński A., Probucka D. (red.): Etyka. Psychologia. Psychoterapia. Wydawnictwo Aureus, Kraków, 2005, s. 75–88.

30. Orwid M.: Zaburzenia odżywiania się. Kultura, psychopatologia, terapia. Uwagi wstępne. Eating disorders. Culture, psychopathology, therapy. Introduction. W: Józefik B., Pilecki M.(red.): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: Podejścia, metody, techniki. T 2. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 2005, s. 11–14.

31. M. Pilecki: Etyczne i prawne aspekty leczenia anoreksji psychicznej bez zgody. Podsumowanie dyskusji panelowej. Ethical and legal aspects of treating anorexia nervosa without consent. Summing up of the panel discussion. W: Józefik B., Pilecki M.: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Wydawnictwo PTP, Kraków 2005, s. 87–91.

32. M. Pilecki. Psychoterapia zaburzeń odżywania się w adolescencji. Psychotherapy of eating disorders in adolescence. W: Józefik B., Pilecki M.: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Wydawnictwo PTP, Kraków 2005, s. 15–25.

33. Widelska K. Kamińska M. Leczenie anoreksji psychicznej w stacjonarnym wielodiagnostycznym oddziale młodzieżowym. Korzyści i ograniczenia. W: Józefik , Pilecki M. (red.): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Wydawnictwo PTP, Kraków 2005, 53—59.

Inne typy publikacji (prace popularnonaukowe, sprawozdania z sympozjów, listy do redakcji, komentarze).

34. Bomba J. W poszukiwaniu języka doskonałego psychiatrii. Glosa dyskusyjna do eseju Anny Potoczek o fobii społecznej. Psychoterpia 2005, 1: 47—48.

35. Józefik B. Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa. Charaktery 2005, 1o: 32–33

36. Józefik B. Rodzinne mity, delegacje i narracje. Charaktery 2005, 12: 46–48.

37. Józefik B, Pilecki M: Wprowadzenie. Introduction. W: Józefik B, Pilecki M. (red.) leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: Podejścia, metody, techniki. T.2. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2005, 5–7.

38. Orwid M.: „Pamięć trzeba otworzyć” z prof. M. Orwid rozmawiała Ewa Koźmińska – Frejlak. Memory has to be opened. Midrasz. Lipiec – sierpień 2005, nr 7–8 (99–100), s. 17–22.

39. Pilecki M.: Ci wspaniali mężczyźni w swoich wspaniałych ciałach. These wonderful men in one's wonderful bodies. Charaktery, 9 (104), 53–54, 2005.

40. Szwajca K.: Pokolenie, które uczy się mówić. Generation who learns to talk. Midrasz. Lipiec – sierpień 2005, nr 7–8 (99–100), s. 40–43.

41. Szwajca K.: Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu. Identity problems of second generation of Holocaust survivors. A/Kronika Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, 2004–2005, b/w: Dialog, Zeszyt nr 13, Kraków 2005, s.46–52. Identity problems among progeny of Holocaust’s victims.

 
Spis publikacji pracowników Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CMUJ za rok 2004

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych

1.de Barbaro M., Izdebski R., Szwajca K., Treger B., Szaszkiewicz W.: Odsłanianie nowych kontekstów przemocy w pracy terapeutyczne z rodziną - (od etykiety do opisu). Revealing new context of violence in therapeutic work with families (from label to description). Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1275-1278.

2.de Barbaro B., Józefik B., Szwajca K.: Problem żydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów. A Jewish Problem? A Polish Problem? Some reflections on the group process of psychotherapists in Kraków. Psychoterapia, nr 3(130), 2004, s. 73-79.

3.Bomba J.: Czym zaznaczył się rok 2003 w psychiatrii polskiej? What was significant for Polish psychiatry in 2003. Psych. Pol., 2004, 2, 191-197.

4.Bomba J., Modrzejewska R.: Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież a występowanie objawów depresyjnych. Point prevalence of psychoactive substance use and depression in childhood and adolescence. Przegląd Lekarski, 2004, 61, 11, 1217-1223.

5.Iniewicz G.: Depresja u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną. Depression in adolescent females suffering from anorexia nervosa. Psychoterapia 2004, 1(128), 5-12.

6.Iniewicz G.: Samokontrola i jej uwarunkowania u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną. Self-control and its conditions in female adolescents with anorexia nervosa. Psychoterapia 2004, 3(130), 2004, s. 45-53.

7.Józefik B., Iniewicz G., Namysłowska I., Ulasińska R.: Family relations as perceived by parents of females suffering from anorexia nervosa - part I. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2004, 6, 2, 47-60.

8.Iniewicz G., Józefik B., Namysłowska I., Ulasińska R.: Family relations as perceived by parents of females suffering from anorexia nervosa - part II. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2004, 6, 3, 61-75.

9.Józefik B., Wolska M.: Kontekst skierowania do leczenia i przebieg konsultacji rodzinnej a gotowość podjęcia terapii rodzinnej. The familial and social context, family consultations of patients and their families referred to the family therapy. Psychoterapia 2004, 3(130), 25-35.

10.Modrzejewska R., Bomba J.: Porównanie rozpowszechnienia depresji wśród 17-letniej młodzieży krakowskich szkół średnich w latach 1984 i 2001. Point prevalence of depression in the Kraków population of 17 year old students in 1984 and 2001. Psychiatria Polska 2004, 1, 2004, 13-27.

11.Modrzejewska R., Bomba J.: Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież a występowanie objawów depresyjnych. Point prevalence of psychoactive substance use and depression in childhood and adolescence. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1217-1223.

12.Orwid M., Domagalska-Kurdziel E., Kamińska M., Szwajca K., Biedka Ł., Prot K.: Die Therapie der Folgen des Holocaust-Traumas. Therapy of trauma victims. Sozialpsychiatrische Informationen, Psychiatrie-Verlag, 1/2004, 22-24.

13.Pilecki M.: Zaburzenia odżywiania się. Eating disturbances. Zwierciadło Medycyny, 2004, 3, 21-23. 14.Szwajca K.: Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu. Identity problems in Holocaust survivors children. Znak, Kraków, Styczeń (1) 2004, 49-62.

15.Widelska K.: Badanie relacji rodzice - dzieci w rodzinach pacjentów młodzieżowych z różnymi obrazami zaburzeń psychicznych. A study on parent-children relations in families with adolescent patients who present with different symptomathology. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1224-1227.

Prace przeglądowe

16.Bomba J.: Przywiązanie a rozwój mózgu. Attachment and brain development. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1272-1274.

17.Bomba J.: Psychiatria i sztuka. Psychiatry and the art. W: Kowal A., Pałuba M. (red.): Psychiatria i sztuka. Kraków: Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józefa Babińskiego, 2004, 7-11.

18.Bomba J.: Refleksja przejścia. Reflection on rites of passage. Nowinki Psychiatryczne 2004, 56, 17.

19. Bomba J.: Wybrane problemy etyczne codziennej praktyki psychiatrycznej. Selected ethical problems of everyday psychiatric care. Psychiatria po Dyplomie, 2004, czerwiec (wyd. specjalne), 13-16.

20.Józefik B., Iniewicz G.: Czynniki rodzinne jako czynniki ryzyka i mechanizmy podtrzymujące w anoreksji i bulimii psychicznej. Family factors as risk factors and perpetuating mechanisms in anorexia and bulimia nervosa. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1288-1290.

21.Orwid M., Bomba J.: Humanizm Profesora Józefa Bogusza. Józef Bogusz - a humanist. Przegląd Lekarski 2004, 7(61), 1.

22.Pilecki M.: Oszczędzać - ale jak? Ekonomiczne koszty leczenia schizofrenii. How to make the cuts? The financial costs of schizophrenic treatment. Neurologia i Psychiatria, 1/ 2004, 28-33.

23.Pilecki M., Zdenkowska-Pilecka M.: Zaburzenia hiperkinetyczne - uwarunkowania, diagnoza, terapia, wątpliwości. Hyperkinetic disorder - etiology, diagnosis, therapy, doubts. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1279-1283.

24.Wolska M.: Problem lojalności rodzinnej a anoreksja psychiczna. Family loyalty problems and anorexia nervosa. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1284-1287.

25.Zalewska M.: Charakterystyka fobii społecznej u młodzieży. Characteristic of social phobia in adolescents. Przegląd Lekarski 2004, 11(61), 1291-1293.

III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesie wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych)

26. Barbaro M., Izdebski R., Szaszkiewicz W., Szwajca K., Treger B.: Psychoterapia poza gabinetem. Psychotherapy outside the consulting room. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 14.

27.Bomba J.: Pacjent w dialogu terapeutycznym. A patient in the therapeutic dialogue. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17-19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 22-23.

28.Bomba J.: Miejsce teorii w kształceniu podyplomowym w psychiatrii: założenia i realizacja. The position of theoretical subjects in postgraduate training in psychiatry: premises and their realization. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 23.

29.Bomba J.: Problemy etyczne w badaniach klinicznych grup szczególnie chronionych. Ethical problems in studies of particularly protected groups. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 22.

30.Bomba J. Psychiatry and mental health care in Poland. Abstracts. World Psychiatric Association. International Congress: Treatments in psychiatry: an update. November 10-13, 2004, Florence, Italy, World Psychiatry, 2004, vol. 3, supl. 1, 110.

31.Bomba J., Modrzejewska R., Pilecki M.: Rozpowszechnienie zaburzeń zdrowia psychicznego wśród młodzieży Krakowa - występowanie i współwystępowanie (depresji, zaburzeń jedzenia, używania środków psychoaktywnych. Point prevalence of mental disorders in juvenile Cracow population - occurrence and coexistence (depression, eating disorders, drug addiction). "Oblicza psychiatrii. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska. Nr 3, 2004, s. 24.

32.Iniewicz G.: Kobieta i mężczyzna w terapii - od "komplikacji erotycznych" do feministycznych idei. Female and male in therapy - from "erotic complications" to feminist ideas. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska, 2004, 3(supl), 92.

33.Iniewicz G., Ulasińska R.: Granice terapii rodziny wieloproblemowej z pacjentem z zaburzeniami odżywiania się. ­Limitations of multi-problem family therapy of eating disorder patient. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się "Wokół leczenia anoreksji psychicznej. Podejścia, metody, techniki." Kraków, 7-8 maja 2004, 12.

34.Izdebski R. de Barbaro M., Szaszkiewicz W., Szwajca K., Treger B.: Psychoterapia poza gabinetem - różne konteksty, różne perspektywy. Psychotherapy outside the consulting room - various contexts, various perspectives. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17-19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 92-93.

35.Józefik. B.: Co nowego w systemowej terapii anoreksji psychicznej? What’s new in systemic therapy of anorexia nervosa. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się "Wokół leczenia anoreksji psychicznej. Podejścia, metody, techniki." Kraków, 7-8 maja 2004, 5.

36.Józefik B.: Externalisation of the problem in anorexia nervosa. "Creating Futures. Systemic Dialogues across Europe. European Congress for Therapy and Systemic Practice". Programme and Abstracts. PABST SCIENCE Publishers, Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb, 2004, 97.

37.Józefik B., Iniewicz G.: Problematyka utrat w terapii zaburzeń odżywiania się. The losts in eating disorders therapy ."Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3, 105-106.

38.Józefik B., Pilecki M.: Individual, familial and cultural context of eating disorders in Poland. 28th International Congress of Psychology (ICP 2004) Program Book. Beijing, China, August 8-13, 2004, 621.

39.Józefik B., Pilecki M.: Therapeutic implications of the individual, familial and cultural context of eating disorders in Poland. World Psychiatric Association International Congress "Treatment in Psychiatry: an update", November 10-13, 2004, Florence, Italy. World Psychiatry - Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), Vol. 3, Suplement 1, October 2004, 293.

40.Kamińska M., Widelska K.: Korzyści i ograniczenia leczenia anoreksji psychicznej w stacjonarnym wielodiagnostycznym oddziale młodzieżowym. Advantages and limitations of anorexia nervosa treatment in multi-diagnostic adolescent in-patient unit. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się "Wokół leczenia anoreksji psychicznej. Podejścia, metody, techniki." Kraków, 7-8 maja 2004,

41.Pilecki M.: Dylematy związane z leczeniem zaburzeń odżywiania się wieku rozwojowego - perspektywa psychodynamiczna. Developmental age eating disorders treatment dilemmas - psychodynamic perspective. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się "Wokół leczenia anoreksji psychicznej. Podejścia, metody, techniki." Kraków, 7-8 maja 2004, 5-6.

42.Orwid M.: Model postępowania we wczesnej schizofrenii. Early schizophrenia treatment. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska2004, 3, 186.

43.Orwid M.: Superwizja. Supervision. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3, 185.

44.Orwid M., Biedka Ł., Domagalska-Kurdziel E., Kamińska M., Prot K., Szwajca K.: Znaczenie kontekstu transgeneracyjnego na przykładzie potomków osób ocalonych z Holocaustu. The importance of transgeneration context in Holocaust survivors descendants. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17-19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3, 186.

45.Orwid M., Kamińska M., Domagalska E., Szwajca K., Prot K., Biedka Ł.: Traumatic experience influencing the family life of Holocaust survivors and their children. V European Congress for Therapy and Systemic Practice. Programme and Abstracts. PABST Science Publishers, Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb, 2004, 138.

46.Orwid M., Kamińska M., Domagalska E., Szwajca K., Prot K., Biedka Ł.: Psychotherapeutic problems in Holocaust survivors and their children. World Psychiatric Association International Congress "Treatment in psychiatry: an update", November 10-13, 2004, Florence, Italy. World Psychiatry - Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), Vol. 3, Suplement 1, October 2004, 347.

47.Szwajca K.: O potrzebie krytycznego spojrzenia na historię psychiatrii. On the need of critical perspective to history of psychiatry. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17-19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 269.

48.Szwajca K.: Psychiatria środowiskowa pomiędzy miastem a systemem opieki zdrowotnej - przykład placówek powstałych pod opieką Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Environment psychiatry between the city and mental health system - an example of institutions created by Department of Child and Adolescent Psychiatry in Cracow. XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), 269-270.

49.Ślosarczyk M.: Czy psychiatria może stać się neuropsychiatrią? Can psychiatry become neuropsychiatry? "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17-19 czerwca 2004. Psychiatria Polska 2004, 3(supl.), s. 272.

50.Widelska K.: Family relations of psychotic and non-psychotic adolescents. World Psychiatric Association International Congress "Treatment in Psychiatry: an update", November 10-13, 2004, Florence, Italy. World Psychiatry - Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), Vol. 3, Suplement 1, October 2004, 234.

51.Wolska M.: Kiedy dziecko jest rodzicem. When a child becomes a parent. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się "Wokół leczenia anoreksji psychicznej. Podejścia, metody, techniki." Kraków, 7-8 maja 2004, 14-15.

52.Zalewska M.: Fobia społeczna u młodzieży we wczesnej fazie dorastania - badanie epidemiologiczne populacji uczniów szkół krakowskich. Social phobia in preadolescents - epidemiological studies of the population of pupils from schools in Kraków. "Oblicza psychiatrii". XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa 17 - 19 czerwca 2004. Psychiatria Polska, 2004, 3(supl.), 320.

Publikacje monograficzne (w tym redakcja monografii)

53.Bomba J.: Depresja młodzieńcza. Juvenile depression. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2004, s.266 - 279.

54.Bomba J.: Integracja leczenia - próba syntezy. Integration of treatment - an attempt of syntesis. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2004,s. 511 - 520.

55.Bomba J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Classification of child and adolescent psychiatry disorders. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2004, s. 68 - 72.

56.Bomba J.: Zaburzenia zachowania. Behavior disturbances. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2004, s. 220 - 230.

57.Bomba J.: Zdrowie psychiczne. Mental health. W: Janicki K. (red.): Domowy poradnik medyczny. Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 2004, 149-177.

58.Cechnicki A., Bomba J. (red.): Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie. Schizophrenia. Various contexts, various therapies. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, ss. 169.

59.Cechnick A., Bomba J.: Różne konteksty i co z nich wynika - wprowadzenie w problematykę konferencji. Various contexts and what they cause - an introduction into the conference. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2004, 7-12.

60. Izdebski R., de Barbaro M., Szaszkiewicz W.: Przemoc w rodzinie. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne młodzieży. Violence in family. Physical maltreatment and sexual abuse. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 2004, 352-281.

61.Józefik B.: Terapia rodzin. Family therapy. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 448-473.

62.Orwid M.: Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży. Development and specifity of child and adolescent psychiatry. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 22-28.

63.Orwid M.: Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. Psychosocial factors of child and adolescent psychiatry. W: Psychiatria dzieci i młodzieży pod redakcją Ireny Namysłowskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 41-52.

64.Orwid M., Bomba J., Rzońca H.: Zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie młodzieńczym, postępowanie, profilaktyka, błędy w postępowaniu. Rodzina młodego człowieka w okresie dorastania z uwzględnieniem rodziny zastępczej. Mental health disturbances in adolescence: procedures, prevention and faults in procedures. The family of young people, foster families included. W: Rybakowa M. (red.): Medycyna wieku młodzieńczego. Zaburzenia i choroby nabyte, metody prewencji. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2004, s. 11-54.

IV. Inne typy publikacji

65.Bomba J.: Być rodziną, Część II. Kraków: Wydawnictwo Literackie; 2004, 200.

66.Bomba J.: Mit dobrego człowieka. Charaktery 9/2004.

67.Bomba J.: Schizofrenia - otworzyć drzwi. Tygodnik Powszechny, 12 września 2004.

68.Bomba J.: Jak kochać, żeby nie było końca świata. Tygodnik Powszechny, 31 października 2004.

69.Bomba J.: Pedofilia, księża i terapeuci. z Jackiem Bombą, psychiatrą i psychoterapeutą, i ks. Jackiem Prusakiem SJ, teologiem i psychoterapeutą, rozmawia Anna Mateja. Tygodnik Powszechny 2004, 11 lipca 2004.
 

 
Publikacje pracowników Kliniki w roku 2003.

Prace oryginalne
1. J. Bomba: Psychiatrists looking at biology. What are they expecting? Arch. Psych. Psychother. 2003, 5, 5-13.

2. Bomba J., Modrzejewska, Pilecki M., Ślosarczyk M.: Depresyjny przebieg dorastania jako czynnik ryzyka powstawania zaburzeń psychicznych - piętnastoletnie badania prospektywne. Psychiatria Polska, 2003, tom XXXVII, nr 1, s. 57 - 69. Adolescent depression as a risk factor for the development of mental disorders - 15 years prospective follow up.

3. M. Jarema, M. Olajossy, W. Chrzanowski, A. Araszkiewicz, J. Landowski, J. Rybakowski, A. Bilikiewicz, J. Bomba, G. Dębowska: Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia olanzapiną - w porównaniu z perfenazyną - chorych na schizofrenię. Wyniki 18-tygodniowego badania wieloośrodkowego w warunkach podwójnie ślepej próby. Psychiat. Pol., 2003, 37, 4, 641-655.
Safety and efficacy of olanzapine vs perphenazine in patients with schizophrenia: results of a multicenter, 18-week, double-blind clinical trial

Prace przeglądowe
4. J. Bomba: Rok 2002 w psychiatrii w Polsce. Psych. Pol. 2003, 3, 409-418.
The year 2002 in Polish psychiatry

5. J. Bomba: Trauma i stres - znaczenie dla medycyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002, 2(4): 225-228.
Trauma and stress and their relevance in medicine.

6. Ślosarczyk M.: Czy psychoterapia powinna wychowywać? Psychoterapia 2003, 3: 5-15.
Should psychotherapy bring up?

Streszczenia
7. Iniewicz G., Ulasińska R.: Terapia pacjentów w okresie dojrzewania z objawami depresji - trudności i dylematy. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 26.
Therapy in adolescents patients with symptoms of depression - difficulties and dilemas.

8. Józefik B.: Podejście narracyjne w terapii anoreksji psychicznej. III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej-Święta Katarzyna 11 - 14 września 2003. Lublin 2003, s. 26.
Narrative approach in anorexia nervosa treatment.

9. Józefik B.: Psychoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania się. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003.
Psychotherapy in the treatment of eating disorders.

10. Modrzejewska M.: Depression among 18 years old adolescents:epidemiological study. European Child and Adolescent Psychiatry. Developmental Psychopathology: Transmission and Change. Official Organ of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry. 2003, Volume 12, Suplement 2, nr 580.

11. Orwid M., Szwajca K.: Psychiatryczna perspektywa ocalonych z Holocaustu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Łódź 12 - 14 maja 2003: Pamięć Shoah. Współczesne Reprezentacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 32.
Holocaust survivors - psychiatric perspective.

12. Pilecki M., Józefik B.: Czynniki kulturowe oraz cechy obrazu siebie współwystępujące z  zaburzeniami odżywiania się. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 59.
Prevalance of eating disorders.

13. Pilecki M., Modrzejewska R., Bomba J.: Rozpowszechnienie zaburzonego odżywiania się w populacji uczniów klas drugich krakowskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2000/2001. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 59.
Prevalance of eating disorders in the second form pupils of Cracow secondary schools in the years 2000/2001.

14. Szwajca K., Izdebski R., de Barbaro M., Szaszkiewicz W.: Terapia rodzin pacjenta dziecięcego i młodzieżowego na terenie domu w percepcji rodziny. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 23.
Child and adolescent family therapy at the family place from their perspective.

15. Szwajca K. Szaszkiewicz W., Izdebski R., Orłowska J., Szuszkiewicz A., Kaczmarczyk J., Nowakowska S., Hanuszkiewicz I., Treger B.: Po co miastu psychoterapia? Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 59.
What for is psychotherapy for a city?

16. Ślosarczyk M.: Czy psychoterapia powinna wychowywać? Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 59.
Should psychotherapy bring up?

17. Zalewska M.: Metodologiczne aspekty rozpoznawania fobii społecznej u dzieci i młodzieży. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP. 2003, s. 71.
Methodolical aspects of diagnosing social phobia in children and adolescents

Prace monograficzne

18. J. Bomba: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. Wybór prac pod redakcją Jacka Bomby i Barbary Józefik. Biblioteka Psychiatrii Polskiej: Kraków; 2003.
Treatment of anorexia and bulimia: what? When? Whom? Selected papers edited by Jacek Bomba and Barbara Józefik.

19.Bomba J.: Zaburzenia jedzenia. Próba spojrzenia z perspektywy historycznej. Wprowadzenie do problematyki konferencji. W: Bomba J., Józefik B. (red.) Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków, 2003., s.11 - 16.
Eating Disorders. A view form historical perspective. Introduction into the confrence.

20. Bomba J.: Antoni Kępiński o seksualności człowieka.. W: A. Kępiński: z psychopatologii życia seksualnego. WL, Kraków 2003, 101-103.
Antoni Kępiński on human sexuality.

21. Iniewicz G.: Między komunikacją a psychopatologią. Próba refleksji. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 145-166.
Between communication and psychopathology - some remarks.

22. Iniewicz G.: Paradoks i humor w terapii.W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 167-180.
Paradox and humor in therapy.

23. Józefik B.: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Wprowadzenie do problematyki konferencji. W: Bomba J., Józefik B. (red.) Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków, 2003., s. 5 - 7.
Treatment of anorexia and bulimia nervosa. What, when, whom? Introduction into the conference topics.

24. Józefik B. : Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 27-31.
Development of systemic thinking in family therapy.

25. Józefik B.: Terapia jako proces współtworzenia nowych znaczeń i opowieści. Idee i  praktyki narracyjne. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 119-134.
Psychotherapy as a process of co- construction new meaning and narration. Narrative idea and practice.

26. Józefik B.: Terapia rodzin w leczeniu zaburzeń odżywiania się. Wprowadzenie do problematyki konferencji. W: Bomba J., Józefik B. (red.) Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków, 2003., s. 81 - 91.
Family therapy in eating disorders.

27. Józefik B.: Założenia podejścia strategicznego a zmiana paradygmatu w terapii rodzin. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 99-118.
Assumption of strategic approach in the context of changing family therapy paradigm.

28. Józefik B., Górniak L. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003.
Evolution of systemic thinking in family therapy. From cybernetic metaphor to dialog and narration.

29. Józefik B., Górniak L.: Wprowadzenie. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 11-16.
Introduction

30. Orwid M.: Przedmowa. W.: Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2003, s. 7-10.
Introduction.

31. Pilecki M.: Kontakt terapeutyczny w ambulatoryjnym leczeniu jadłowstrętu psychicznego. W: Bomba J., Józefik B. (red.) Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków, 2003., s.33 - 43.
Therapeutic contact in out-patient treatment of anorexia nervosa.

32. Szwajca K.: O psychiatrii, czyli o człowieku. Posłowie w: "Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii". Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2003, s. 150-154.
On psychiatry that is on human being.

Inne typy publikacji

33. Bomba J., Terakowska D.: Być rodziną, czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2003. Being a family, that is how to build a positive life for one's own and his/her offspring.

Prace doktorskie

34. Widelska K.: Analiza różnic w dynamice relacji rodzice-dziecko miedzy adolescencyjnymi pacjentami z rozpoznaniem pierwszorazowych zaburzeń psychotycznych a ich nieleczonym rodzeństwem. Praca doktorska. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
Analysis of parents - child relation dynamics between adolescent patients diagnosed with first time psychotic disturbances and thier not-treated siblings.
 
 
 


projekt i wykonanie AnroNET.pl